”Hemma Bäst – Kotona Paras” projektet vill förbättra äldres säkerhet

Finlands befolkning åldras, och förväntas bo hemma allt längre och i allt högre ålder. Ett ökat hemmaboende bland äldre innebär även säkerhetsrisker. Räddningslagen förpliktar vårdpersonalen att rapportera om säkerhetsbrister som upptäcks i hemmen. I projektet ”Hemma Bäst – Kotona Paras” som drivs av Yrkeshögskolorna i Vasaregionen och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland vill man öka vårdpersonalens säkerhetsfärdigheter och -kunskaper.

I ”Hemma Bäst – Kotona Paras” projektet är målen att öka hemvårdspersonalens kunskaper i säkerhetsfrågor och att utveckla modeller för att stöda hemmaboende. Sådana modeller är till exempel att utveckla hjälpmedel som förenklar vardagslivet, stöd åt nära anhöriga samt att upprätthålla de äldres sociala nätverk. Räddningslagen ger en skyldighet, att bl.a. inom hemvården rapportera om säkerhetsbrister i hemmen. Bakgrunden till det gemensamma projektet för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Yrkeshögskolan Novia och Vasa Yrkeshögskola är att räddningslagen förpliktar till exempel hemvårdspersonalen att meddela observerade säkerhetsbrister.

Funktionsförmågan försämras ofta när vi blir äldre, därför borde stor vikt fästas vid säkerhetsaspekter, vilket även inbegriper hemservice- samt social- och hälsovårdspersonalens förmåga att upptäcka, rapportera och ingripa i säkerhetsrisker i de äldres hem. Bland annat kan elektroniska apparater utgöra risker. Apparaternas dåliga skick eller att apparaten glöms på ökar risken för eldsvåda. Brandsäkerheten kan ökas med hjälp av olika säkerhetslösningar, såsom timer till köksspisen.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ordnar i och med projektet utbildning för social- och hälsovårdens personal, studerande och anhöriga gällande boendesäkerheten. Samtidigt ökas samarbetet mellan högskolorna, vårdanstalterna och räddningsverket i säkerhetsfrågor. Projektet genomförs i Österbotten 2013 och våren 2014, och finansieras av EU via Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens förbund, Stiftelsen för Brandskyddets Främjande samt av projektparterna.


Antalet branddöda är 12 mindre än förra året

Enligt den uppföljning som utförs av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har 34 personer omkommit i bränder före slutet av juli. Antalet är 12 mindre än under motsvarande tid förra året.

I år var 22 av de branddöda män och 7 kvinnor. Könet på fem av de omkomna har SPEK inte uppgifter om. 14 av de omkomna var 25–64 år gamla. I gruppen över 65 år omkom 13 personer. Åldern på sju framgår inte av uppföljningsuppgifterna.

I år har 15 människor omkommit i bränder i höghus, 7 i egnahemshus, 7 i radhus 7 och 1 i fritidshus. I bränder i andra miljöer har 4 människor omkommit.

Kontrollera hemmets brandvarnare efter semestern

SPEK påminner om att brandvarnarnas batterier kan ha laddats ur medan man varit borta hemifrån på sommaren. Man bör också i allmänhet kontrollera brandvarnarens funktion en gång i månaden och alltid när man varit borta hemifrån en längre tid. Bara en fungerande brandvarnare reagerar på den rök som uppstår vid en brand och varnar för faran.

Uppgifterna baserar sig på SPEK:s mediauppföljning och myndigheternas PRONTO-statistik. SPEK följer upp antalet branddöda i mediernas nyheter. Detta ger organisationen sådan information om enskilda fall som den inte annars skulle ha till sitt förfogande. Statistik har förts från och med år 1999, och den har ofta mycket bra motsvarat myndigheternas PRONTO-statistik.


SPEK: 19 branddöda under det första kvartalet

Under det första kvartalet omkom 19 människor i bränder enligt preliminära uppgifter från Räddningsbranschens Centralorganisation SPEK. Antalet branddöda ökade något från motsvarande tid föregående år då antalet omkomna var 18. Andelen personer över 65 år är cirka 40 procent av de branddöda. I år har det största antalet branddödsfall inträffat i höghus.

Under de tre första månaderna av året har 19 människor omkommit i bränder. 13 av de branddöda var män och 4 kvinnor. Könet på två av de omkomna fanns det inte uppgifter om. Under motsvarande tid förra året omkom 18 personer i bränder.

Personer över 65 år är en betydande åldersgrupp i statistiken över branddöda. Detta kommer fram när man jämför antalet fall med deras andel av befolkningen. De äldres andel under årets första kvartal är cirka 40 procent av de branddöda och bara cirka 18 procent av befolkningen. SPEK vill påminna om att man bör ta bättre hand om de ensamboendes och äldres brandsäkerhet i vårt samhälle.

I början av året omkom 4 människor i bränder i egnahemshus, 8 i höghus samt 4 i radhus och andra småhus. Andelen döda i höghus har i år varit exceptionellt stor. Vanligtvis är antalet dödsfall störst i småhus.

Det är viktigt att de som bor i ett höghus kan agera säkert vid brand. Höghus är byggda så att en brand inte kan sprida sig lätt från en bostad till en annan. För att förhindra spridningen av giftiga brandgaser är det viktigt att stänga dörren när man lämnar den brinnande bostaden. Man får inte försöka gå ut genom en rökig trappuppgång, eftersom röken bedövar och dödar snabbt. Under en bostadsbrand är det säkrast för dem som bor grannar att hållas i sin egen bostad och hålla dörrarna stängda.

– Om brandvarnaren larmar, är det bra att ha primärsläckningsutrustning till hands. En släckningsfilt eller en handbrandsläckare är grundutrustning för varje hem. I början är branden liten, och då är det lätt att släcka den om man har en självmant anskaffad primärsläckare inom räckhåll, säger säkerhetschef Ilpo Leino från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Uppgifterna baserar sig på SPEK:s mediauppföljning och myndigheternas PRONTO-statistik. SPEK följer upp antalet branddöda i mediernas nyheter. Detta ger organisationen sådan information om enskilda fall som den inte annars skulle ha till sitt förfogande. Statistik har förts från och med år 1999, och den har ofta mycket bra motsvarat myndigheternas PRONTO-statistik.