Cigarettbeslag vid tullen i Raja-Jooseppi

Raja-Jooseppi tull avslöjade i helgen ett fall av illegal cigarettimport. Gömda i konstruktionen på en rysk paketbil hittades vid en tullkontroll omkring 27 000 cigaretter för vilka mer än 7 000 euro i importskatter hade kringgåtts. Cigaretterna hade gömts bl.a. i väggarna och dörrarna på paketbilen. Tullens brottsbekämpning har undersökt brottet som skattebedrägeri och smuggling, och en person har varit anhållen.

Cigarettbeslaget är det största parti smuggelcigaretter som avslöjats vid ryska gränsen i norra Finland i år. I april beslagtog tullen i Torneå ett cigarettparti som hade införts från Estland av ett lettiskt sällskap och som bestod av sammanlagt 350 000 cigaretter. Beloppet av importskatter som hade kringgåtts var då omkring 80 000 euro.  Vad beträffar mindre cigarettpartier avslöjar Tullens övervakning i norra Finland några tiotal om året.

Brottmålet kommer att handläggas vid Lapplands tingsrätt i december.

Migrationsverket beslutade att avvisa mannen som misstänks för smuggling och ålade honom med tre års inreseförbud. Även hans visum har återkallats. Lapplands gränsbevakningssektion har skött mannens avvisning från Finland till Ryssland.


Moms som tagits ut på bilskatt före år 2006: Bilskattskyldiga kan lämna in sina skadeståndsyrkanden gällande moms på bilskatt (elv) direkt till Tullen

Tullen informerar 2.8.2013, fritt för publicering. Högsta domstolens prejudikat av den 5 juli 2013, som har fått publicitet, förpliktade staten att betala skadestånd till en skattskyldig som hade importerat ett fordon år 2003.

– I fallet som Högsta domstolen hade behandlat hade talan väckts snart efter den dom om diskriminering gällande mervärdesskatt på bilskatt som EG-domstolen gett den 19 mars 2009. I fallet behandlades därmed inte alls frågan inom vilken tid ett skadeståndsyrkande gällande moms på bilskatt ska framställas och när en skadeståndskuld gällande moms på bilskatt preskriberas, säger Tullens bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen.

Tullen kommer inte att automatiskt återbetala momsen på bilskatt för alla bilar som importerats före år 2006 från andra EU-länder.

– Eftersom det efter Högsta domstolens prejudikat har framförts olika, motiverade synpunkter på tidsfristen för framställande av ett yrkande gällande moms på bilskatt samt på preskription av skadeståndsskuld, kommer Tullen att, beträffande frågor om preskriptionstid, vänta på lagakraftvunna avgöranden i skadeståndstalan gällande moms på bilskatt innan den börjar handlägga skadeståndsyrkanden. Eftersom skadeståndsyrkanden också behandlas i allmänna domstolar, är det viktigt att Tullen som förvaltningsmyndighet inte fattar annorlunda beslut än allmänna domstolar i fråga om preskription, betonar Rouhiainen.

För att enskilda skattskyldiga i väntan på avgöranden kan säkerställa att tidsfaktorn inte medför några eventuella nya rättsförluster för dem, och att de i samtliga fall inte behöver inleda en tung rättsprocess, kan skadeståndsyrkandet gällande moms på bilskatt också lämnas in direkt till Tullen, påminner Rouhiainen.

För att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för skattskyldiga att framställa sina skadeståndsyrkanden har Tullen den 2 augusti på sin webbplats publicerat anvisningar för hur man framställer ett skadeståndsyrkande, en blankett som man kan använda samt ett infopaket om de vanligaste frågorna, berättar Rouhiainen.

Skadeståndsyrkanden kan framställas av dem som fått bilskattebeslut före år 2006 och som inte har kunnat dra av momsen på bilskatt i sin mervärdesbeskattning.

Länk:
www.tulli.fi
http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/bilbeskattning/Anvisningar_och_meddelanden/anvisning_02082013.jsp
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030728