HRM inleder separat insamling av glas och metall i huvudstadsregionen

Helsingforsregionens miljötjänster HRM inleder i november 2013 insamling av glas och små metallföremål vid enskilda fastigheter. Enligt de allmänna föreskrifterna om avfallshantering för huvudstadsregionen och Kyrkslätt ska alla fastigheter med minst 20 bostäder ha separat insamling för glas och metall från början av 2014. Även mindre fastigheter kan frivilligt ansluta sig till insamlingen.

HRM levererar under oktober blåa 240 liters avfallskärl som är märkta med sorteringsdekaler till fastigheterna. Kärlen töms var fjärde eller var åttonde vecka beroende på fastighetens storlek. Kärlen töms med en sopbil som har separata behållare för glas och metall.

Det insamlade glas- och metallavfallet återvinns i tillverkningen av nya produkter, vilket minskar behovet av råvara som bryts. Genom materialåtervinning sparar man upp till 90 procent energi jämfört med att bryta och processa råmaterial. Samtidigt minskar även koldioxidutsläppen.

Tack vare insamlingen i enskilda fastigheter blir källsorteringen hemma lättare. Enligt HRM:s enkät (2012) saknar de boende insamlingskärl för glas och metall i husets egna soprum.

Utöver glas och små metallföremål kommer insamlingen av andra avfallssorter som samlats in redan tidigare, såsom bioavfall, papper och kartong, att fortsätta. Det insamlade materialet återvinns. Blandavfall som inte kan återvinnas utnyttjas i fortsättningen i energiproduktionen när Vanda Energis avfallskraftverk tas i bruk 2014.

HRM har varit i kontakt med disponenterna om inledningen av glas- och metallinsamlingen.

Ytterligare information: www.hsy.fi/glasochmetall