Nordens Välfärdscenter: Att stödja eller vårda sina nära – Nordiska erfarenheter

cbimwwqnztoglqeqoarm

Forskare och politiker är ense: Det behövs mer kunskap om vad det innebär att ta hand om och vårda närstående som är äldre, sjuka eller har en funktionsnedsättning. I häftet diskuteras skillnader mellan de nordiska länderna. I Finland ges t.ex. ett särskilt vårdarvode, Danmark och Norge erbjuder kontantstöd. Här diskuteras även hur arbetslivet kan bidra för att göra det lättare att arbeta samtidigt som man stöttar anhöriga. 

Publikationen bygger på seminariet “Att stödja eller vårda sina nära – nordiska erfarenheter”, som hölls den 30-31 maj 2013 och arrangerades av Nordens Välfärdscenter och svenska Socialdepartementet.

– Anhörigfrågor får allt större vikt när befolkningen blir äldre, men det handlar inte bara om dem som stöttar äldre, utan även om dem som ger omsorg till barn som är allvarligt sjuka eller har en funktionsnedsättning, eller till andra närstående. Anhörigas insatser är i många fall grundläggande för att det ska flyta. Välfärdssystemet skulle haverera utan anhörigas insatser, säger Malin Ekman-Aldén, chef för Äldre- och Funktionshindergruppen på svenska Socialdepartementet.

I publikationen diskuteras skillnaderna mellan regelverken i de nordiska länderna. I Norge, Danmark, Sverige och Island ingår frågor om stöd till anhöriga i socialtjänstlagen, medan Finland har en särskild lag, Lag om stöd för närståendevård. I Finland ges ett särskilt vårdarvode, Danmark och Norge erbjuder kontantstöd, vilket bara ges undantagsvis i Sverige.

Här diskuteras även hur arbetslivet kan bidra för att göra det lättare att arbeta samtidigt som man stöttar anhöriga. Myra Lewinter från Sociologiska Institutionen vid Köpenhamns universitet, konstaterar att den nordiska välfärdsmodellen har byggt på full sysselsättning.

– Allt fler arbetar högt upp i åren och förväntas samtidigt ge omsorg. De behöver mer och bättre hjälp från det offentliga, och en större flexibilitet på arbetsmarknaden. Men här ser villkoren olika ut för människor, en lärare kan till exempel inte vara gå iväg för att mamma ska på sjukhusbesök.

Seminariet ingick i aktiviteterna under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Deltagarna kom från Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige, och representerade främst departement, myndigheter, brukarorganisationer och universitet.

Här kan du ladda ner eller kostnadsfritt beställa publikationen:


Hur formas nordisk folkhälsopolitik?

dd7znatr2fblfunw6v7z

Hur har beslutsfattande inom folkhälsoområdet förändrats under de senaste 20 åren? Vem agerar på arenan och vilka argument används för att motivera folkhälsopolitiska beslut? NVC:s nya publikation “Mitt liv som kund” tar sig an frågorna.

Mitt liv som kund är en populärvetenskaplig version av den nordiska antologin A Welfare Policy Patchwork. Publikationen innehåller analyser av nordiska folkhälsopolitiska fall som visar hur beslutsfattande inom folkhälsoområdet har förändrats under de senaste 20 åren.

Analyserna berör områden som alkohol, tobak, droger, läkemedel, kost och näring. Med boken vill vi lyfta fram exempel på hur hälsa och välfärd har diskuterats och motiverats, men också köpslagits på den politiska arenan till följd av nya utmaningar och kontinuerliga påtryckningar både från inre och yttre faktorer.

Du kan läsa om hur nya aktörer trätt in på den politiska arenan och om hur nya ord och argument kommit att prägla den politiska diskussionen.

Du kan läsa om ett allt större tryck på prestanda och effektivitet som har gjort att ekonomiska argument ställs framför det allmännyttiga – eller det socialt hållbara.

Du kan läsa om EU-medlemskap, globalisering och en allt större åldrande befolkning som har tvingat de nordiska länderna att förändra principer för en rad olika folkhälsoområden.

Beställ publikationen här: www.nordicwelfare.org/mittlivsomkund