Utrikesministeriet: Öppenheten i investeringsskyddsfrågor ökar med nytt avtal

Republikens president har i dag beviljat ambassadör Petri Salo fullmakt att för Finlands del underteckna en konvention av Förenta Nationernas kommission för internationell handelsrätt UNCITRAL om tillämpningen av öppenhetsregler vid tvistlösning mellan investerare och stat på investeringsskyddsavtal som är i kraft i Finland. Konventionen öppnas för undertecknande i Port Louis i Mauritius den 17 mars 2015.

Enligt de nya reglerna är alla handlingar offentliga och utfrågningarna öppna för allmänheten, och de som frågan intresserar kan inkomma med yttranden till domstolen. Samtidigt ska ett lämpligt skydd för konfidentiell information tillhandahållas, t.ex. för att trygga affärshemligheter.

“Det här är ett viktigt steg framåt för det internationella investeringsavtalssystemet och samtidigt för frigörandet av handeln. Ökad öppenhet när det gäller att lösa tvister mellan investerare och stat (ISDS) betjänar både medborgarnas, investerarnas och staternas intressen. Finland har konsekvent främjat öppenhet i alla handelspolitiska sammanhang och den undertecknade konventionen är ett klart tecken på denna linje”, betonar Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka.

Finland har aktivt deltagit i utvecklandet av UNCITRAL:s öppenhetsregler och har för avsikt att iaktta dem i alla sina bilaterala avtal och i fråga om energistadgefördraget.