Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 16–17.3.2013 i Korsholm

Svenska Kvinnoförbundet välkomnar nyheten om att FN:s kvinnorättskommission nått enighet om åtgärder för att minska våldet mot kvinnor. Den dystra statistik som Finland uppvisar gällande våld mot kvinnor ger klart vid handen att problemet nu måste lyftas upp igen och kommunerna bör satsa på förebyggande åtgärder.

Det finns specifika artiklar om kommunal planering, kollektivtrafik, säkerhet och trygghet i den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen. En del av Finlands kommuner har antagit denna deklaration. Svenska Kvinnoförbundet kräver nu att alla kommuner antar deklarationen och att principerna leder till praktiska åtgärder.

Svenska Kvinnoförbundet anser att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete i den kommunala samhällsplaneringen och i säkerhetsfrågor. I dag är det speciellt kvinnor och flickor som känner sig otrygga då de rör sig i samhället. Det här är oacceptabelt. I en trivsam stad eller kommun kan alla invånare, oberoende av kön, känna sig trygga.

Som konkreta åtgärder föreslår Svenska Kvinnoförbundet att sikt, synlighet och trygghet förbättras genom tillräcklig gatubelysning, att kollektivtrafikens rutter och tidtabeller granskas ur en jämställdhets- och säkerhetsaspekt och att nya byggnader planeras så att inga döda vinklar uppstår.

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att påverka beslutsfattandet. Svenska Kvinnoförbundet betonar att kvinnor och män ska ha lika möjligheter och lika stor makt och synlighet inom politiken men också inom områden som företagsvärlden och medier.

Svenska Kvinnoförbundet identifierar attityderna mot kvinnor som den största utmaningen för jämställdheten. Utan en förändrad inställning mot hälften av världens befolkning uppnår vi inte en reell jämställdhet mellan könen. Det är synnerligen viktigt att en genusmedveten attitydfostran präglar barndagvård och skola. Svenska Kvinnoförbundet vill att jämställdhetsaspekten betonas ytterligare i lärarutbildning och –fortbildning samt i det pågående läroplansarbetet.


Sundqvist återvald till ordförande, Vestberg Heino ny vice ordförande

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inledde söndagen med val av presidium för verksamhetsåret 2013-2014. Kvinnoförbundets årsmöte återvalde Carola Sundqvist till förbundsordförande. Sundqvist sade i sitt tacktal att hon bland annat har Kvinnoförbundet att tacka att hon är fullmäktigeordförande i Jakobstad idag. Hon ser fram emot att fortsätta arbetet i Kvinnoförbundet med att lyfta fram kvinnor till ledande poster i kommunerna.

Tanja Ljungqvist från Ingå och Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors återvaldes till vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Yvonne Vestberg Heino från Pargas. Avgående vice ordförande Emina Arnautovic tackades för sina förtjänstfulla insatser i Kvinnoförbundet.


Svenska Kvinnoförbundet r.f.:Tryggheten i hemmet ska också sträcka sig till nätet

525020_3675114803239_615035634_n

Carola Sundqvist

Sundqvist: Tryggheten i hemmet ska också sträcka sig till nätet

Feminism, våld mot kvinnor, utbildningsfrågor, nättrakasserier och jämställdhet på arbetsmarknaden är teman som väckte diskussion bland ett femtiotal feminister som sammankom till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Korsholm.

– Hur länge är tillräckligt? frågade förbundsordförande Carola Sundqvist i sitt öppningstal. De första kvinnorna utexaminerades från universitet för över hundra år sedan, men ännu idag ifrågasätts kvinnors rätt till högre poster i arbetslivet och politiken.

Under årsmötet kommer förbundet att behandla bland annat frågan om jämställdhet i börsnoterade bolagsstyrelser.

SFP:s hälsning till årsmötet framfördes av vice ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson, som samtidigt öppnade den allmänpolitiska debatten. Henriksson lyfte upp fyra viktiga teman som SFP och Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: Förebyggande av våld mot kvinnor och flickor, revideringen av sexualbrottslagstiftningen, ändringar i lagen om människohandel samt införande av ett totalförbud mot sexköp.

– Vi får inte förbli oberörda, vi måste reagera mot våld mot kvinnor. Världens kvinnor behöver omvärldens stöd i kampen mot våld mot kvinnor, avslutade justitieminister Anna-Maja Henriksson sitt anförande.

Årsmötet fortsätter på söndagen och behandlar tolv motioner och en proposition samt personval.

http://www.kvinnoforbundet.fi/sve/hem/

https://www.facebook.com/svenskakvinnoforbundet