Understöd för iståndsättning av vattendrag kan ansökas i Nyland

Miljöministeriets anslag för iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten finns att ansöka som understöd vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Med de beviljade understöden främjar man iståndsättningsarbeten av vattendrag samt förverkligandet av vattenvårdens mål.

Understöd för såväl planering som olika iståndsättningsåtgärder i endera ett vattendrag eller dess avrinningsområde kan ansökas med en fritt formulerad ansökan. Understödets storlek kan vara högst 50 procent av projektets eller åtgärdens totala kostnader. Av understödsansökan ska framgå projektets ansvariga, tillstånd, mål, tidtabell och uppgjorda planer eller planeringsskede. Dessutom ska ansökan innehålla en kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet. Av ansökan ska framgå den eventuella andelen av eget arbete, som räknas som del av självfinansieringsandelen. Talkoarbetets andel får utgöra högst hälften av självfinansieringsandelen.

Förutsättningen för understödet är att projektet skapar allmän nytta. Ansökan ska dessutom innehålla en uppskattning av projektets eventuella innovation samt av nyttotagarnas förbindelse i iståndsättningen.

Den första ansökningstiden för understöden går ut den 19 april 2013. Ansökningar kan lämnas även efter detta men behandlas först på hösten 2013.

Vi ber att ansökningarna skickas i första hand elektroniskt till e-postadressen kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Ansökningar i pappersform lämnas till ELY-centralens registratorskontor i Nyland på adressen:
ELY-centralen i Nyland/registratorskontor
PB 36, 00521 Helsingfors