Rådgivning till gårdar i tvärvillkorsfrågor får stöd

Regeringen har beslutat bevilja 200 000 euro för att användas för rådgivningen till gårdar i tvärvillkorsfrågor 2013.

Tvärvillkoren är grundläggande krav som jordbrukaren måste uppfylla för att få jordbruksstöd som finansieras av EU samt vissa nationellt finansierade stöd. I villkoren ingår breda helheter som gäller god jordbrukshävd, miljöhänsyn, folkhälsa, djur- och växthälsa samt djurens välbefinnande. Rådgivningen hjälper lantbruksföretagare att följa villkoren. Syftet är bl.a. att minska jordbrukets skadliga miljöbelastning och förebygga primärproduktionens problem som kanske riskerar livsmedelssäkerheten.

År 2013 kan en jordbrukare få högst 300 euro i stöd för rådgivning som ges av en registrerad rådgivare.


Starkare skydd för öring i Torneälvens fiskeområde

Finland och Sverige har i enlighet med gränsälvsöverenskommelsen och fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde enat om vissa justeringar i fiskestadgan. Den viktigaste ändringen gäller skyddet av hotade öringbestånd. Avsikten är att de nya bestämmelserna börjar gälla 1.6.2013.

Alla öringar som fångas i havs- eller älvområdet inom Torneälvens fiskeområde ska i fortsättningen släppas tillbaka i vattnet, oavsett om de är levande eller döda. Bestämmelsen som tillkommit på jord- och skogsbruksministeriets initiativ gäller såväl yrkes- som fritidsfisket.

Vidare för att skydda öringen kom Finland och Sverige överens om att skaftförsedda huggkrokar inte får användas för att lyfta fisk som fångats med drag eller annat redskap. Förbudet gäller för allt fiske. En huggkrok skadar i allmänhet fisken så illa att den inte överlever när den släpps tillbaka i vattnet.

I anslutning av dessa lösningar arbetar ministeriet också fram bestämmelser för skydd av öring i Torneälvens sidogrenar.

Ytterligare när man fiskar lax, öring och andra fiskarter med flytnät i älvområdet får man samtidigt använda eller bevara i båten högst ett flytnät per båtlag. Avsikten är att begränsa fiskeansträngningen vid fiske med flytnät. Finland och Sverige uppnådde också samförstånd om att det ska tas fram en utredning om flytnätsfiskets struktur och omfattning.

Parterna diskuterade också startdatumet för laxfisket med fasta redskap i havsområdet, men nådde inget samförstånd. Sverige meddelade att startdatumet i Sverige är på samma sätt som i fjol den 19 juni. I Finland är startdatumen den 25 juni.


jord- och skogsbruksministeriet: Förbud mot transport av bin till Åland

Förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid transporter ändras 1.4.2013. I förordningen införs en ny paragraf som förbjuder transport av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från andra områden i Finland. Med detta vill man bekämpa spridning av varroakvalstret (Varroa destructor) till Åland via levande bin och larver.

Varroakvalstrets utbredning i Finland är väl känd. På Åland är bikuporna kvalsterfria, samtidigt som kvalstret spridits till vidsträckta områden annanstans i Finland. Kvalstret parasiterar på bin och utan förebyggande och bekämpande åtgärder leder detta till att hela samhället dör.

Finland kommer också att lämna en ansökan till Europeiska kommissionen om att landskapet Åland ska beviljas ställning som varroafritt område och föreslå att import av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från sådana områden utanför Finland som inte beviljats formell ställning som varrroafritt område ska förbjudas.

Sjukdomen som sprids via varroakvalstret kallas varroatos. Den är klassificerad som en djursjukdom ska rapporteras i hela landet, men på Åland ska sjukdomen bekämpas med stöd av lag.

För att förebygga spridning av sjukdomar hos bin ska alla hållningsplatser för bin och humlor registreras.