Rådgivning till gårdar i tvärvillkorsfrågor får stöd

Regeringen har beslutat bevilja 200 000 euro för att användas för rådgivningen till gårdar i tvärvillkorsfrågor 2013.

Tvärvillkoren är grundläggande krav som jordbrukaren måste uppfylla för att få jordbruksstöd som finansieras av EU samt vissa nationellt finansierade stöd. I villkoren ingår breda helheter som gäller god jordbrukshävd, miljöhänsyn, folkhälsa, djur- och växthälsa samt djurens välbefinnande. Rådgivningen hjälper lantbruksföretagare att följa villkoren. Syftet är bl.a. att minska jordbrukets skadliga miljöbelastning och förebygga primärproduktionens problem som kanske riskerar livsmedelssäkerheten.

År 2013 kan en jordbrukare få högst 300 euro i stöd för rådgivning som ges av en registrerad rådgivare.


Starkare skydd för öring i Torneälvens fiskeområde

Finland och Sverige har i enlighet med gränsälvsöverenskommelsen och fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde enat om vissa justeringar i fiskestadgan. Den viktigaste ändringen gäller skyddet av hotade öringbestånd. Avsikten är att de nya bestämmelserna börjar gälla 1.6.2013.

Alla öringar som fångas i havs- eller älvområdet inom Torneälvens fiskeområde ska i fortsättningen släppas tillbaka i vattnet, oavsett om de är levande eller döda. Bestämmelsen som tillkommit på jord- och skogsbruksministeriets initiativ gäller såväl yrkes- som fritidsfisket.

Vidare för att skydda öringen kom Finland och Sverige överens om att skaftförsedda huggkrokar inte får användas för att lyfta fisk som fångats med drag eller annat redskap. Förbudet gäller för allt fiske. En huggkrok skadar i allmänhet fisken så illa att den inte överlever när den släpps tillbaka i vattnet.

I anslutning av dessa lösningar arbetar ministeriet också fram bestämmelser för skydd av öring i Torneälvens sidogrenar.

Ytterligare när man fiskar lax, öring och andra fiskarter med flytnät i älvområdet får man samtidigt använda eller bevara i båten högst ett flytnät per båtlag. Avsikten är att begränsa fiskeansträngningen vid fiske med flytnät. Finland och Sverige uppnådde också samförstånd om att det ska tas fram en utredning om flytnätsfiskets struktur och omfattning.

Parterna diskuterade också startdatumet för laxfisket med fasta redskap i havsområdet, men nådde inget samförstånd. Sverige meddelade att startdatumet i Sverige är på samma sätt som i fjol den 19 juni. I Finland är startdatumen den 25 juni.


Minister Räsänen: Rambeslutet stärker den inre säkerheten

Statsrådet lämnade i dag sitt rambeslut till riksdagen för kännedom. Genom rambeslutet får både Gränsbevakningsväsendet och Skyddspolisen tilläggsfinansiering. Enligt inrikesminister Päivi Räsänen stärker beslutet den inre säkerheten genom att säkerställa tillräcklig finansiering med tanke på beredskapen inför den ökande gränstrafiken vid östgränsen och bekämpningen av terrorism.

– Det är nu möjligt göra långsiktiga planer för hur man bereder sig på den ökande gränstrafiken vid östgränsen. Detta ökar säkerheten och förbättrar smidigheten i gränstrafiken. En smidig gränstrafik är viktig för Finland eftersom antalet personer som passerade gränsen också t.ex. i fjol översteg 12 miljoner. Med hjälp av den finansiering som anvisas i rambeslutet är det nu möjligt att avsevärt öka antalet gränsbevakare, konstaterar minister Räsänen.

– Jag är också nöjd att man kan trygga Skyddspolisens resurser för att bekämpa terrorism.

Gränsbevakningsväsendet får 10 miljoner euro mer

Gränsbevakningsväsendet utvecklar gränsövergångsställena och ökar antalet gränsbevakare med uppskattningsvis högst 160 årsverken före utgången av 2017. Dessutom kan projekten för förbättring av gränsövergångsställena i Imatra och Vaalimaa genomföras med hjälp av den finansiering som ingår i rambeslutet, dvs. 1,3 miljoner euro år 2014 och 0,3 miljoner euro åren 2015–2017.

Skyddspolisen anvisades ett ramtillägg på 1,6 miljoner euro för bekämpning av terrorism. Med hjälp av finansieringen säkerställer Skyddspolisen personalresurserna för terrorismbekämpning och kan fortsätta programmet för bekämpning av terrorism under hela ramperioden.

Minister Räsänen framhäver att man samtidigt också effektiviserar verksamheten inom inrikesministeriets förvaltningsområde. – Den tredje fasen av omstruktureringen av polisförvaltningen fortskrider enligt tidtabellen. Polisens ekonomi anpassas genom att effektivisera verksamheten och förenkla organisationen. Genom anpassningsprogrammet koncentreras Gränsbevakningsväsendets verksamhet till den sydöstra gränsen, konstaterar minister Räsänen. – En modernisering av verksamhetsmodellerna och satsningar på det operativa arbetet innebär att skattemedlen kan användas på ett meningsfullt sätt, betonar minister Räsänen.


Verohallinto: Grov oredlighet som gäldenär ökat med nästan 44 procent

Skatteförvaltningens nya publikation ger en bred överblick över olika myndigheters statistik som tangerar den grå ekonomin år 2012.
När en gäldenär begår grov oredlighet förvärrar denne avsiktligen sin insolvens och skadar därmed borgenärens ställning. I Skatteförvaltningens statistik över brottsanmälningar uppgick andelen för grov oredlighet som gäldenär år 2012 till så mycket som 71 procent av alla fall av oredlighet som gäldenär.

År 2012 inleddes 2 956 konkurser vilket är 0,4 procent färre än år 2011. Antalet konkurser är dock fortfarande på en klart högre nivå än tidigare under 2000-talet.

Under året inleddes 85 offentliga utredningar där myndigheterna tagit över förvaltningen av konkursboet från en privat boförvaltare. Offentliga utredningar kan anses lönande för samhället. I merparten av de avslutade utredningarna har nämligen kostnaderna som staten debiterat och utdelningarna som betalats till borgenärerna överskridit utgifterna som betalats ur statsmedel.

Reformen av specialindrivningen börjar ge resultat. Värdet på utmätt och beslagtagen egendom uppgick vid slutet av 2012 till 93 miljoner euro, vilket är cirka 21 miljoner euro mer än året innan.

Övervakningsstatistik ger samlad bild av grå ekonomi

Bland annat denna information finns i rapporten Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2012 som Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi sammanställt.

Rapporten innehåller statistik från Skatteförvaltningen över förrättade skatterevisioner och antalet brottsanmälningar, men också information från olika tillsynsmyndigheter. Till dessa hör bl.a. statistik från konkursombudsmannens byrå och arbetarskyddsförvaltningens statistik över iakttagande av lagen om beställarens utredningsskyldighet och övervakning av utlänningar. I rapporten ingår också socialförsäkringens uppgifter från Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Pensionsskyddscentralen samt statistik över alkoholtillsynsmyndighetens och brottsbekämpningsmyndigheternas verksamhet. Ett särskilt statistiskt sammandrag har tagits fram om specialindrivning, konkurstrenden och företagens betalningsanmärkningar.

Bekanta dig med publikationen:

• Information om den grå ekonomin: Övervakningsstatistik 2012


Kommunikationsministeriet: Klockorna ställs om till sommartid inkommande veckoslut

Sommartiden inleds natten mellan lördag och söndag inkommande veckoslut. Visarna ställs en timme framåt söndagen den 31 mars på morgonnatten klockan 3.00.

Bruket av sommar- och normaltid är ett enhetligt och bestående förfarande i Europeiska unionen. I Finland fastställs detta i en förordning som grundar sig på ett EU-direktiv.

Klockorna ruckas i medlemsländerna samma dag och samma klockslag enligt tiden vid nollmeridianen, alltså den internationella normaltiden. I synnerhet för den internationella tåg- och flygtrafiken är det viktigt att övergången sker samtidigt. Tidpunkten är alltid den sista söndagen i mars och oktober.

Övergången tillbaka till normaltid sker söndagen den 27 oktober, då visarna ställs en timme bakåt klockan 4.00.

Finland har följt principen med sommar- och normaltid sedan 1981. Före det hade man prövat sommartid år 1942.


Helsingfors universitet: Kristina Lindström blir svenskspråkig professor i hållbar utveckling

Den nygrundade professuren ska stärka verksamheten på svenska inom miljökunskaperna.

AFD, docent Kristina Lindström (f. 1954) har valts till den svenskspråkiga professuren i hållbar utveckling. Lindström tog sin doktorsgrad år 1985 vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Sedan dess har Lindström arbetat som forskare vid Finlands Akademi och t.f. professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet. För närvarande är Lindström universitetslektor vid universitetets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet.

I sin forskning fokuserar Lindström på kvävefixerande mikroorganismer, som är en viktig källa till näring för odlingsväxter. Forskningen har många tillämpningar inom hållbar utveckling. De kvävefixerande mikroorganismerna gör det möjligt att minska på användningen av kväve inom jordbruket, och kan även användas för att rengöra förorenad mark. Hon har ett långvarigt samarbete med kinesiska forskare och har ordnat två internationella forskarkurser i Etiopien. Hennes forskargrupp är internationell med doktorander från Finland, Kina, Etiopien och Iran.

–          Jag ser fram emot att utveckla utbildningen på svenska och internationellt, säger Kristina Lindström. Ämnesområdet är vidsträckt och jag vill utvidga mina nordiska kontakter. Jag har också stora förhoppningar om ett välfungerande nätverk inom hållbar utveckling hos oss. Vi bör mobilisera experter inom olika delområden för undervisning och handledning.

Kristina Lindström har publicerat över 120 vetenskapliga artiklar, och även sysslat med populärvetenskapligt skrivande. Bland hennes förtroendeuppgifter kan nämnas ordförandeskapet för styrelsen för Vetenskapsstiftelsen för kvinnor. Lindström tillträder befattningen som professor i hållbar utveckling i maj 2013.

Sammanlagt 21 personer sökte den nystiftade professuren i hållbar utveckling, som är bunden till miljövetenskapliga institutionen inom bio- och miljövetenskapliga fakulteten i Vik. Professuren instiftades med hjälp av avkastninen från donationer till universitetet.

Professorsurvalet skedde på ett för universitetet nytt sätt. I det nya urvalsförfarandet fick utomstående experter närvara vid provföreläsningarna, som hölls på Vetenskapsdagarna, och även bekanta sig med den nya professorns arbetsmiljö. Experterna skrev sedan ett utlåtande om kandidaternas vetenskapliga meriter, vilket stod som bas för utnämningsbeslutet. Utnämningsprocessen fick stöd av bl.a. Svenska kulturfonden.


Ta ställning på Otakantaa.fi: Minister Henna Virkkunen i direkt webbdiskussion på otakantaa.fi om revisionen av kommunallagen onsdagen den 3 april 2013 kl. 9 – 11

Kommunallagen reformeras som bäst. Lagen bereds i enlighet med principerna för öppen förvaltning. Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen deltar i en direkt webbdiskussion på otakantaa.fi-forumet (dinasikt.fi) onsdagen den 3 april 2013 kl. 9-11. Välkomna att chatta med ministern på www.otakantaa.fi.

Kommunallagen är en allmän lag som gäller kommunens förvaltning, beslutsfattande och ekonomi. Under våren 2013 pågår på otakantaa.fi-forumet en serie diskussioner som gäller kommunallagen. Det övergripande temat för diskussionerna är ”Hurdan kommunallag behövs för framtidens kommuner”. De diskussionsteman som för tillfället är öppna gäller möjligheterna som möjliggörs av digitala förfaringssätt inom beslutsfattandet, kommunalekonomin och kommunaldemokratin. Senare ordnas det diskussioner om kommunalt beslutsfattande och ledande, kommunernas verksamhet på marknaderna samt val. Alla dessa teman kan diskuteras med ministern på chattet.

– De viktiga vardagliga besluten fattas i kommunerna. Jag uppmuntrar alla kommuninvånare till att delta i debatten om kommunallagen. Nya deltagningsmöjligheter ger oss massvis med ny information vid sidan av traditionella förfaringssätt, och dessa nya element bör även inkluderas i kommunallagen, säger förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Otakantaa.fi är en modernt och mångsidigt forum för deltagande  

Otakantaa.fi erbjuder ett mångsidigt deltagningsforum för interaktion mellan medborgare, organisationer och förvaltning. I den nya Otakantaa.fi –tjänsten kan tjänstemän, medborgare och organisationer lyfta fram ärenden till gemensam behandling. Tjänsten möjliggör olika påverkningssätt, såsom diskussioner, gallupar, direkt webbdiskussion (chat) och enkäter.

Minister Virkkunens chat-diskussion är den första direkta nätdiskussionen i den förnyade www.otakantaa.fi -tjänsten. Tjänsten som varit i användning i över tio år har nu förnyats, utvidgats och gjorts mångsidigare. Tjänsten har förverkligats inom justitieministeriets projekt Medborgarnas deltagningsmiljö, vilket även inkluderar medborgarinitiativ.fi –tjänsten. Projektet är en del av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som koordineras av finansministeriet, och som syftar till att göra de digitala tjänsterna tillgängliga för medborgare och myndigheter.

Tidtabellen för beredningen av kommunallagen

Diskussion på otakantaa.fi, våren 2013
Hearingtillställningar för kommuner och andra intressenter, våren 2013-
Beredning av regeringspropositionen, hösten 2013 – våren 2014
Remissrunda om regeringspropositionen, våren 2014
Riksdagsbehandling, hösten 2014
Den nya kommunallagen avses träda i kraft vid ingången av 2015.

Länk till chatten

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle


NYA GUIDEBOKEN OCH GULA SIDORNA® FÖR HELSINGFORSREGIONEN FINNS NU OCKSÅ SOM PEKDATORVERSION

Helsingforsregionens Gula Sidor® har förnyats och utvecklats i enlighet med kundernas önskemål. Vårt nya datapaket har fått nytt utseende och innehåll och omfattar guidebok, Gula Sidor och Telefonkatalogens företagsregister. I början av Gula Sidorna finns nu en guidebok på 32 sidor som ger nyttiga och månsidiga tips och idéer för stadslivet. Paketet distribueras till hushåll och företag efter påsk fr.o.m. vecka 14 och avslutas 17.5.2013. Den som vill kan gratis avhämta en särskild privatnummer-katalog på distributionspunkterna efter påsk.

”Vi vill vara mera lyhörda för konsumenternas och förtagens önskemål. På basen av en undersökning vi har låtit göra beslöt vi ge ut en ny guidebok för stadsborna som vi har sammanställt i samarbete med Bonnier och så kompletterar vi också Gula Sidorna med en applikation som gratis kan nedladdas på pekdatorer, säger Ari Hallikas, affärsverksamhetsdirektör på Fonecta.

 

Applikationen Guideboken och Gula Sidorna® inkl. förmånskuponger kan gratis nedladdas på pekdatorer på Appstoren eller Google Play.

”I tryckt format har Gula Sidorna redan flera årtionden länkat människor och företag. Nu var tiden mogen att ge ut Gula Sidorna i digitalt format också. I år kommer Gula Sidorna också att fungera på intelligenta telefoner”, lovar Vesa-Pekka Kirsi, serviceutvecklingsdirektör på Fonecta.

Enligt en undersökning som TNS Gallup gjorde på sommaren 2012 har Fonectas Gula Sidor och Telefonkataloger för Helsingforsregionen 92 000 användare varje vecka. Det är 26 procent mera än vid föregående motsvarande undersökning som gjordes 2010. Då fanns det ännu två utgivare som publicerade kataloger inom Helsingforsregionen.

NYTTIG INFORMATION PÅ ETT ROLIGT SÄTT

Gula Sidornas innehåll har förnyats i tätt samarbete med Bonnier Publications. Den feedback vi fick efter vår tidigare undersökning och Bonniers starka kunnande inom tidskriftsvärlden ledde till att vår välkända produkt förnyades för att motsvara dagens behov: vår kompletta guidebok är något som aldrig tidigare har funnits på Gula Sidorna.

– Fonecta gör mycket innovativt bl.a. i digitalvärlden och det är fint att det här innovativa tänkandet också når traditionella lösningar. Vi ville erbjuda användarna nyttig information på att lätthanterligt och kanske också lite roligare sätt, säger TuomasJääskeläinen, Design Director på Bonnier Publications, när han beskriver guideboken som ger tips för livet i stan.

KOLLA UPP KÄNDISAR – ELLER SPÖKEN

Guideboken uppmuntrar folk att röra på sig och ger tips om platser som inte är lätta att hitta via sökmotorer på internet. Guideboken avslöjar var man hittar de bästa badstränderna, romantiska rendezvous, lopptorg och berättar också var man kommer undan billigt när kassan är skral.  Skridskoåkaren Laura Lepistö och sju andra kändisar berättar var de trivs bäst på fritiden. Guideboken hjälper också folk hitta ut i skärgården och berättar t.o.m. var man kan få se spöken.


Patent- och registerstyrelsen: Nyttighetsmodell nr 10.000 beviljades

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har den 19 mars 2013 beviljat nyttighetsmodell nr 10.000 till Dir-Air Oy för en luftstyrapparat som används i ventilation av rum. Nyttighetsmodellen är en ensamrätt lik patentet och beviljas för en ny produkt eller anordning som klart skiljer sig från tidigare uppfinningar. I Finland har nyttighetsmodeller beviljats sedan 1992.

Enligt Dir-Air Oy är deras luftstyrapparat lättare att installera än kända lösningar,  den kan bytas utan verktyg och tillverkningen är enkel. Syftet med Dir-Air Oy:s luftstyrapparat är att leda utomhusluft först mellan fönsterglas, så att luften värms upp innan den förs in i rummet, och på så sätt undvika rumsluften att svalna i onödan.

Nyttighetsmodellen är ett snabbt sätt att skydda resultat av produktutveckling. Nyttighetsmodeller registreras inom några månader, dvs. mycket snabbare än patent, och de kan vara i kraft i 10 år (4+4+2). Innehavaren av nyttighetsmodell har rätt att förbjuda andra att professionellt utnyttja uppfinningen.  Professionellt utnyttjande innebär bl.a. tillverkning, försäljning, användning och import av produkter skyddade med nyttighetsmodell.

Läs mer om nyttighetsmodeller
Dir-Air Oy:s luftstyrapparat i PatInfo-tjänsten


Trafiksäkerhetsverket Trafi: Ingen värre rusning att vänta på landsvägarna under påskhelgen

Det väntas ingen värre rusning på huvudvägarna under påskhelgen, men det kommer att bildas köer på en del vägavsnitt. Ansvarsfulla bilförare ser till att däcken är i skick och tar reda på vilket väglag som råder. Rörliga polisen, Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi påminner om att man ska anpassa sitt körsätt enligt rådande förhållanden. 

Enligt Trafikverket fördelar sig trafiken inför påsken mellan skärtorsdagen och långfredagen i hela landet. Trafiken inför påsken är vanligen som livligast på skärtorsdag eftermiddag mellan klockan 14 och 19 och ännu på långfredagen mellan klockan 9 och 14 är det måttlig trafik. Från huvudstadsregionen går den livligaste trafiken norrut längs riksvägarna 3 och 4. Det är mer trafik än normalt på riksväg 3 till Tammerfors, på riksväg 4 till Lahtis och via Jyväskylä till Uleåborg och Kemi samt på riksväg 5 från Heinola till Varkaus. Körhastigheterna torde ändå hållas på samma nivå som normalt.

Returtrafiken är som livligast på samma vägavsnitt och den uppdelar sig på söndagen och måndagen. Många återvänder från påskfirandet redan söndag kväll, men returtrafiken är som livligast på måndag, annandag påsk, mellan klockan 14 och 19.

Det är viktigt att bilförarna är medvetna om sitt ansvar. Då trafiken är livligare än vanligt, ökar också risken för olyckor. Ett för kort avstånd till den framförvarande bilen leder lätt till påkörningar. Trafiken löper smidigt då bilförarna följer hastighetsbegränsningarna och håller tillräckligt långt avstånd till bilen framför. “Var och en kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom sitt eget uppträdande. Då du håller tillräckligt långt avstånd till bilen framför dig, är det lättare att förutse olika situationer. Då har du både tid och utrymme att agera. Du kan köra lugnare, jämnare och mer ekonomiskt”, säger Jussi Pohjonen, kommunikationsdirektör vid Rörliga polisen.

Vinterväglaget bör tas i beaktande under påsken

 Enligt Meteorologiska institutet verkar det ovanligt kalla vädret fortsätta fram till påsken. Särskilt de som reser med bil till Lappland ska ta vinterväglaget i beaktande.  Innan resan påbörjas, lönar det sig att kontrollera de senaste väderprognoserna och de gällande varningarna. Information fås också genom att ringa till Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog. Man kan också ladda ner olika nya väderapplikationer för smarttelefoner och surfplattor.

Ingen brådska med att byta däcken – kontrollera också skicket på sommardäcken

Trafiksäkerhetsverket Trafi påminner om att man i vår får använda dubbdäck till 8.4, men att man får använda dem också senare om vädret eller väglaget så kräver.

Det lönar sig att kontrollera däckens skick och ringtryck i samband med varje däckbyte. För att undvika vattenplaning bör däckens slityta vara minst 4–5 millimeter. Däcktrycken bör kontrolleras varje månad, eftersom fel däcktryck försämrar fordonets köregenskaper och ökar bränsleförbrukningen. Utöver däcken bör man också regelbundet kontrollera att körljusen fungerar.

“Då man tar fram sommarbilen efter vintern, ska man alltid kontrollera däckens skick”, säger inspektör Tuomas Peltokangas vid Trafi. “Överlag borde bilförarna fästa mer uppmärksamhet vid att hålla däcken i gott skick, vilket är förutsättningen för att man ska kunna köra tryggt i alla väder.”

Ytterligare information:

Meteorologiska institutet
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/meteorologiska-institutet
gällande varningar: 
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
nya väderapplikationer: 
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/smartphones

Rörliga polisen

http://www.liikkuvapoliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/indexsve
www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi

Trafikverket

www.trafikverket.fi
www.twitter.com/liikennevirasto

Trafiksäkerhetsverket Trafi

http://www.trafi.fi/sv/
www.trafi.fi/autoilu/auton_kaytto/auton_renkaat
www.twitter.com/trafi_finland