Finländarna är nöjda med Yles utbud

Yle har fortsättningsvis en stark relation till sin publik. Hela 98 procent av finländarna är nöjda med Yles utbud och Yle anses också ha en viktig roll i det finländska samhället. Finländarna ger nyhets-, aktualitets- och faktautbudet betyget mycket tillförlitligt

Jämfört med år 2011 har finländarna blivit betydligt nöjdare med Yles innehåll: 
–        Nyhets- och aktualitetsprogram: 86 % nöjda (2011: 80 %)
–        Barnprogram: 84 % nöjda (2011: 61 %)
–        Drama: 72 % nöjda (2011: 59%)

Att finländarna är nöjda med Yle märks också i användningen av innehållet. Yle TV1 är den kanal man tittar på mest i Finland, och flest lyssnare har Yle Radio Suomi. Yles tv-kanaler når varje vecka 86 procent av finländarna, och radiokanalerna 63 procent. Yles webbsidor besöks varje vecka av nära 2,5 miljoner unika webbläsare.

Yles uppdrag är uppskattat. 91 procent av finländarna anser att Yle har en viktig samhällelig roll och 79 procent ser Yle som betydelsefullt i den egna medieanvändningen. 73 procent upplevde att de fick valuta för tv-avgiften som nu ersatts av en Yleskatt. 

År 2012 inledde Yle det långsiktiga arbetet med att ge sina kanaler nya profiler, så att de bättre kompletterar varandra och tjänar olika slags tittargrupper. Produktionerna kring presidentvalet och kommunalvalet, OS i London samt det mångmediala Midsommartåget, som producerades i samarbete med kulturkanalen ARTE var årets största programhelheter 2012. RSO spelade för fulla salar inte bara i Musikhuset utan också under sin turné i östra Finland. Startskottet för mediecampuset Mediapolis i Tohloppi gick Tammerfors och arbetet med nyheternas och aktualiteternas nya audiovisuella uttryck fortsatte. De nya signaturerna, studiorna och uttrycken togs i bruk i februari 2013.

Etiska regler som grund för ansvarsfullt programarbete

Högklassig journalistik, pålitligt mångsidigt innehåll, oberoende av yttre påverkan samt hållbara etiska principer är grunden för Yles verksamhet. Det redaktionella arbetet på Yle bottnar i de Etiska reglerna för program- och innehållsproduktion (EPI), som förnyades och uppdaterades förra året. Alla chefer inom nyhetsverksamheten fick år 2012 en orientering i de förnyade reglerna, och i år kommer 1000 redaktörer att genomgå samma utbildning.

Att utveckla tjänster för minoritets- och specialgrupper är en väsentlig del av Yles uppdrag. Yle producerar innehåll på sju olika språk och enkel finska. Programtextningen som finns till för hörselskadade, personer med nedsatt hörsel och invandrare utökas. År 2012 hade redan 60 procent av programmen programtextning. 

Yle är samarbetspart i flera kampanjer för det allmänna bästa. Näsdagen, som  är det största utvecklingssamarbetsprojektet i Finland, Simma för saimenvikaren (Norppauinti) samt insamlingen Jul i sinnet hör till de synligaste exemplen på kampanjer som genomförts via Yles program.  Näsdagen samlade in 2,26 miljoner euro till förmån för barn i utvecklingsländer.

Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker därmed den kreativa branschens livskraft. Vid utgången av 2012 hade Yle 3103 tillsvidareanställda medarbetare och 84 procent av dem arbetar med innehåll. 

Bolagets energieffektivitet förbättrades: elanvändningen minskade fortsättningsvis, liksom också användningen av bilar under arbetsresor.

Yles samhällsansvar, vad det omfattar och vad det i praktiken innebär beskrivs första gången i år i en ansvarsrapport, som publiceras separat. Ansvarsrapporten redogör för bolagets verksamhet som innehållsleverantör inom radio, tv och webb, arbetsgivare och som föregångare inom den kreativa branschen.


Pirkka berättar ingrediensernas ursprungsländer för alla Pirkka-produkter

Konsumenternas intresse för produkternas ursprung och innehåll har ökat. Öppenheten i matkedjan står i nyckelposition, för att konsumenterna ska kunna lita på produkternas innehåll och förpackningsmärkningar.

Kesko Livs vill försäkra sig om, att konsumenten får tillräcklig information som stöd för sina köpbeslut och att de kan förvissa sig om produkternas kvalitet och säkerhet.

– Under den senaste tiden har diskussionen om produkternas råvaror varit livlig. Konsumenterna vill ha mer täckande information än de lagstadgade förpackningsmärkningarna ger. På Kesko Livs konsumentservice kan kunden fråga vilket ursprungslandet är för vilken ingrediens som helst i vilken Pirkka-produkt som helst, berättar produktundersökningschef Matti Kalervo som ansvarar för Kesko Livs konsumentservice.

År 2012 togs det kontakt med Kesko Livs konsumenttjänst sammanlagt 22 267 gånger. Från året innan ökade konsumenternas förfrågningar med 10 procent. Den största delen av förfrågningarna, 54 procent, kom via elektroniska kanaler. Merparten av responsen kommer via responsblanketten på pirkka.fi. Konsumentservicen svarar förutom på e-post även på förfrågningar per telefon, brev och allt mer även på kanaler i sociala medier, till exempel på märkesvaran Pirkkas Facebook-sidor och Twitter.

På konsumentservicen fås många slag av information om Pirkka-produkter: Utöver produktrespons frågar kunderna om produkternas ursprung, ingredienser, deras lämplighet för olika användare, bruksanvisningar och recept samt mycket annat.

– Konsumentservicen verkar i samarbete med Pirkka-provköket och produktundersökningslaboratoriet. Den strävar efter att svara på alla förfrågningar och vårt produktundersökningsteam undersöker vid behov prover som kunderna har skickat in. Ifall vi inte kan svara på frågorna på basis av de uppgifter vi har, utreder vi dem med våra leverantörer, berättar Kalervo.

Fisk, frukt och grönsaker samt nötkött ska enligt lag vara försedda med ursprungsmärkning. Utöver de lagstadgade förpackningsmärkningarna har köttets ursprungsland angivits i Pirkka-produkternas ingrediensförteckningar, om köttet är en av huvudråvarorna. På inhemska Pirkka-produkter används Svanflaggan Gott från Finland alltid, då kriterierna för märkningen uppfylls. För närvarande är över 280 produkter försedda med märkningen.

Informationsförordningen medför preciseringar i ursprungsmärkningarna. Övergångstiden för ibruktagningen av förordningen pågår till och med den 13 december 2014. För Kesko Livs egna märkesvaror är förändringsarbetet på gång och arbetet har framskridit tidtabellsenligt.

I Pirkka-produkterna (www.pirkka.fi) förenas hög kvalitet och förmånlighet. De över 2 200 produkterna i Pirkka-produktserien har en betydande ställning som en del av K-mataffärens totala sortiment. Kesko Livs och K-mataffärerna stöder och främjar hälsosamma matvanor och erbjuder kunderna alternativ för ansvarsfull konsumtion. I Pirkka-serien finns över 280 produkter med märkningen Gott från Finland, närmare 100 Pirkka Eko-produkter och närmare 40 Pirkka rättvisemärkta produkter.

Kesko (www.kesko.fi) hör till världens 100 mest ansvarsfulla företag (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). Kesko verkar inom mat-, specialvaru-, järn- samt bil- och maskinhandeln. Dess branschbolag och kedjor samarbetar intensivt med köpmannaföretagarna och andra samarbetspartner. I Keskos kedjeverksamhet ingår cirka 2 000 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Vitryssland. Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen som sysselsätter cirka 45 000 personer.


Tullens brottsbekämpning beslagtog ett stort antal postförsändelser som innehöll drogen MDPV vid Helsingfors-Vanda flygplats

postilahetys_1.84707d5b-7b9c-4aa8-88d6-355c1f519c78-main_image

 

Tullens brottsbekämpning beslagtog ett stort antal postförsändelser som innehöll drogen MDPV vid Helsingfors-Vanda flygplats

Tullens brottsbekämpning har avslöjat en smugglingsorganisation som under år 2012 skickade från Schweiz till Finland ett stort antal postförsändelser som innehöll MDPV-drogen. I brottshelheten har 50 personer varit misstänkta för flera narkotikabrott och grova narkotikabrott.

102 MDPV-postförsändelser stoppades vid Posttullen på Helsingfors-Vanda flygplats

Tullen beslagtog i juli 2012 sammanlagt 102 postförsändelser innehållande MDPV som skickats från Schweiz till Finland. Postförsändelserna innehöll över 1 400 gram nästan ren MDPV. Vid förundersökningen kom det fram att det var ett finländskt par som vistades i Schweiz och Tjeckien som organiserade narkotikasmugglingen till Finland. Under förundersökningen lyckades man också klarlägga identiteten på tiotals personer som mottagit postförsändelserna i Finland.

Under förundersökningen samarbetade man med de schweiziska myndigheterna och hittade två terränggömmor i Schweiz från vilka man beslagtog sammanlagt över 700 gram MDPV. I de huvudmisstänktas bostad i Tjeckien beslagtog man i samarbete med de lokala myndigheterna resedokument och kreditkort som tillhörde olika personer. De huvudmisstänkta hade använt dessa resedokument och kreditkort bland annat då de beställde narkotikan och hyrde lägenheten.

Under förundersökningen beslagtog man i Finland och Schweiz sammanlagt över 2 500 gram MDPV.

Anskaffande och distribution av narkotikan

Paret som vistades i Schweiz och Tjeckien beställde narkotikan från Kina till Schweiz, där de förpackade narkotikan i olika postförsändelser som de sedan skickade till Finland. En del av de huvudmisstänktas medgärningsmän hämtade själv narkotikan från Schweiz och smugglade den sedan till Finland till exempel gömd i kroppen.

Väldigt farlig och dyr drog

De huvudmisstänkta har under förundersökningen erkänt att de levererade sammanlagt 4 500 gram MDPV till Finland under åren 2011–2012. En dos nästan ren MDPV väger ca 10 mg så av den ovan nämnda mängden hade man fått cirka 450 000 doser. Vid förundersökningen kom det fram att i gatuhandeln ligger priset för nästan ren MDPV på cirka 200 euro per gram. Därmed skulle värdet på narkotikan som levererades till Finland ha uppgått till 900 000 euro i gatuhandeln.

Vanda tingsrätt dömde den 10 januari 2013 de huvudmisstänkta till ovillkorliga fängelsestraff på 6–7 år och fyra medmisstänkta till ovillkorliga fängelsestraff på 2–3 år. Alla sex överklagade sina domar till Helsingfors hovrätt.

MDPV har i Finland klassificerats som en mycket farlig form av narkotika. År 2012 beslagtog Tullen sammanlagt 4 600 gram MDPV. Storleken på enskilda beslag varierade från några gram till cirka ett kilo MDPV. Största delen av MDPV-proven som skickas till Tullaboratoriet består av nästan ren MDPV (halt på över 80 %). Som jämförelse har till exempel halterna i Tullaboratoriets amfetaminprover under åren 2011–2012 i genomsnitt legat på 30 % eller just under. Vanligtvis beställs MDPV via Internet främst från Kina. Oftast smugglas MDPV till Finland via post- och expressförsändelser.


Du kan berätta din åsikt om den interna övervakningen av polisen på diskussionsforumet Dinasikt.fi

Inrikesministeriet har lagt ut en enkät om den interna övervakningen av polisen på statsförvaltningens diskussionsforum Dinasikt.fi (www.dinasikt.fi). Enkäten kan besvaras fram till den 26 april 2013.

En arbetsgrupp vid inrikesministeriet håller på att utreda ansvars-, befogenhets- och resursfrågor som gäller polisens interna övervakning. Utvecklingsförslagen färdigställs före slutet av juni 2013. Bakgrunden till att arbetsgruppen tillsattes är justitiekanslerns omfattande beslut från 2010 i ett klagomålsärende som gäller narkotikapolisen. I beslutet ansågs att den rättsliga grunden för polisens interna laglighetsövervakning och rättsskyddet för den som är föremål för övervakningen i någon mån är oklara.

Med intern laglighetsövervakning avses i detta sammanhang olika förfaranden och arrangemang med hjälp av vilka man kan försäkra sig om att polisens verksamhet är lagenlig samt åtgärder som bidrar till att brott mot tjänsteplikt och lagstridig eller annars osaklig verksamhet blir föremål för vederbörlig utredning och åtgärder. Arbetsgruppen utreder också rättsskyddet, rättigheterna och förpliktelserna för de människor som på olika sätt har att göra med laglighetsövervakningen. Intern laglighetsövervakning genomförs på alla nivåer i polisorganisationen.

Dinasikt.fi

Ytterligare information om arbetsgruppen för den rättsliga grunden gällande polisens interna övervakning på inrikesministeriets webbplats


SPEK: 19 branddöda under det första kvartalet

Under det första kvartalet omkom 19 människor i bränder enligt preliminära uppgifter från Räddningsbranschens Centralorganisation SPEK. Antalet branddöda ökade något från motsvarande tid föregående år då antalet omkomna var 18. Andelen personer över 65 år är cirka 40 procent av de branddöda. I år har det största antalet branddödsfall inträffat i höghus.

Under de tre första månaderna av året har 19 människor omkommit i bränder. 13 av de branddöda var män och 4 kvinnor. Könet på två av de omkomna fanns det inte uppgifter om. Under motsvarande tid förra året omkom 18 personer i bränder.

Personer över 65 år är en betydande åldersgrupp i statistiken över branddöda. Detta kommer fram när man jämför antalet fall med deras andel av befolkningen. De äldres andel under årets första kvartal är cirka 40 procent av de branddöda och bara cirka 18 procent av befolkningen. SPEK vill påminna om att man bör ta bättre hand om de ensamboendes och äldres brandsäkerhet i vårt samhälle.

I början av året omkom 4 människor i bränder i egnahemshus, 8 i höghus samt 4 i radhus och andra småhus. Andelen döda i höghus har i år varit exceptionellt stor. Vanligtvis är antalet dödsfall störst i småhus.

Det är viktigt att de som bor i ett höghus kan agera säkert vid brand. Höghus är byggda så att en brand inte kan sprida sig lätt från en bostad till en annan. För att förhindra spridningen av giftiga brandgaser är det viktigt att stänga dörren när man lämnar den brinnande bostaden. Man får inte försöka gå ut genom en rökig trappuppgång, eftersom röken bedövar och dödar snabbt. Under en bostadsbrand är det säkrast för dem som bor grannar att hållas i sin egen bostad och hålla dörrarna stängda.

– Om brandvarnaren larmar, är det bra att ha primärsläckningsutrustning till hands. En släckningsfilt eller en handbrandsläckare är grundutrustning för varje hem. I början är branden liten, och då är det lätt att släcka den om man har en självmant anskaffad primärsläckare inom räckhåll, säger säkerhetschef Ilpo Leino från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Uppgifterna baserar sig på SPEK:s mediauppföljning och myndigheternas PRONTO-statistik. SPEK följer upp antalet branddöda i mediernas nyheter. Detta ger organisationen sådan information om enskilda fall som den inte annars skulle ha till sitt förfogande. Statistik har förts från och med år 1999, och den har ofta mycket bra motsvarat myndigheternas PRONTO-statistik.