Egentliga Finlands Energi Ab bereder byggandet av en vindkraftpark i området Nordanå – Lövböle i Kimitoöns kommun, cirka 10 kilometer från Kimito centrum.En generalplan håller på att utarbetas för området. Planeringsområdet har en yta på 1 960 hektar och planen innehåller 20 – 31 kraftverk. Varje enskilt kraftverk har en effekt på uppskattningsvis 2,3 – 4 megawatt (MW) och navhöjderna är maximalt 141 meter över markytan. Utöver vindkraftverken byggs tillhörande nätverk av servicevägar och elöverföringsförbindelser i området. Trafiken till vindparken kommer i huvudsak att planeras längs befintliga vägar.

I projektet finns utöver alternativ 0 två genomförandealternativ. Alternativ 1: 31 vindturbiner byggs i vindkraftparkområdet. Turbinernas navhöjder blir cirka 100 – 141 meter över markytan och deras effekter blir 2,3 – 4 MW. Alternativ 2: 20 vindturbiner byggs i vindkraftparkområdet, höjder och effekter är samma som ovan. Elöverföringen till stamnätet sker via en luftkabel på 110 kV till Fingrid Oyj:s elstation, som ligger på cirka 4 kilometers avstånd.

Sju utlåtanden har avgetts om projektet och 17 åsikter har framförts.

ELY-centralen i Egentliga Finland, som fungerar som kontaktmyndighet för MKB-projekt, har gett sitt utlåtande om utredningen

Flera vindkraftparker har planerats till Kimitoön, och om de alla byggs kommer de tillsammans att innebära betydande förändringar för området. Det aktuella Nordanå – Lövböle -projektet har krävt ett MKB-förfarande. Bedömningsbeskrivningen är mångsidig och omfattande, även om det i fråga om projektets placering och områdets naturförhållanden fortfarande finns några konsekvenser för naturen som behöver redas ut.

Transparenta utredningar av hög kvalitet är centrala krav i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. I ställningstagandena har man lyft fram tvivel som berör detta. Projektets konsekvenser har bedömts med hjälp av befintliga utredningar och utredningar som gjordes medan MKB-processen pågick. Opartiskhet och objektivitet är ytterst viktiga krav då utredningarna görs, och den som är ansvarig för projektet bör presentera alla eventuella därmed sammanhängande osäkerhetsfaktorer. Kontaktmyndigheten bedömer faktorerna i sitt utlåtande, men kan inte förordna den projektansvarige att beställa utredningar från en viss forskningsanstalt. Däremot ingår i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ingen analys av projektets ekonomiska konsekvenser eller av eventuella ekonomiska förluster förorsakade av projektet.

Största delen av granskningarna fokuserar på byggåtgärdernas närmiljö, bland annat granskning av växtlighet, djurarter och värdefulla levnadsmiljöer samt fornlämningar. För närmare granskning av buller och ljus-/skuggväxling har man använt en avståndszon på ungefär 2 km. Granskningen av landskapet gjordes alltid inom en radie på 30 km.

Granskningen av landskapskonsekvenserna genomfördes med hjälp av avståndszoner. Granskningen har åskådliggjorts med flera bildarrangemang som ger en tydlig bild av projektets konsekvenser för landskapet och den betydande förändringen av skärgårdslandskapet.

Vindkraftverkens konsekvenser för naturen har undersökts i relativt liten grad i vårt land och det finns inte ännu några gemensamma linjedragningar hos myndigheterna om utredningarnas tillräckliga omfattning. Av organismgrupperna är det i allmänhet fladdermössen som man känner sämst till. Eftersom fladdermössen är strikt skyddade arter och försiktighetsprincipen ska följas är det skäl att fladdermusfaunan inom projektets konsekvensområde, såväl de bobyggande som de migrerande arterna, grundligt undersöks ännu i samband med planläggningen.

Området är ett migrationsområde för fåglar och detta är dess centrala naturvärde. Enligt de nuvarande alternativen utgör placeringen av kraftverken i öst-västlig riktning ett klart hinder för fåglar. Beskrivningens fågelbeståndsutredning kan anses vara tillräcklig efter att tjäderns spelplatser undersökts.

När rotorbladen snurrar uppstår en ljus-/skuggeffekt som syns på 1 – 3 kilometers avstånd från vindkraftverket. En skuggmodell har uträknats på basis av skuggtimmar per år. Modellen tar inte trädbeståndet i beaktande. I Finland har man inte fastställt riktvärden för ljus-/skuggväxling. I Sverige tillämpas i beräkningarna ett värde på 8 timmar om året och i Danmark 10 timmar. Enligt modellen förekommer det skuggbildning i över åtta timmar om året för 9–16 fastigheter och över tio timmar om året för 2 -15 fastigheter.

Bullret från de planerade kraftverkstyperna är i huvudsak lågfrekventa ljud. Infraljudskonsekvenserna anses enligt nuvarande uppgifter inte vara en betydande faktor för vindkraftverkens bullerkonsekvenser, men de låga, hörbara ljuden är betydande med tanke på bullerkonsekvenserna. De dagliga och nattliga riktvärdena för buller överskrids för ett bostadshus, på dagen för 7- 11 fritidsbostäder och på natten för 1 – 16 fritidsbostäder. Genomförandet av projektet förutsätter dämpningsåtgärder så att bullerkonsekvenserna inte överskrider riktvärdena.

Genomförandealternativen 1 och 2 kan inte anses likvärdiga i fråga om konsekvenserna. I synnerhet för flyttfåglarna är kraftverkens antal och placering i området av central betydelse. Landskapskonsekvenserna i alternativ 1 är betydligt större för det närliggande landskapet. Båda alternativen är genomförbara om åtgärderna för att lindra skadorna genomförs. På grund av skadan som flyttfåglarna utsätts för ska placeringen av kraftverken koncentreras och hela området och de enskilda kraftverken placeras i nord-sydlig riktning.

Efter att bedömningsbeskrivningen hade funnits till påseende beställde man på Kimitoöns kommuns initiativ en undersökning av de sammantagna konsekvenserna. I undersökningen framgår att vindkraftparkprojektet Nordanå – Lövböle samverkar med projekten som planeras i Stusnäs och Påvalsby vad gäller bland annat buller och ljus-/skuggväxling, för landskapets del med projekten som planeras i Stusnäs, Olofsgård, Påvalsby, Misskärr samt till viss del med projektet som planeras i Gräsböle samt vad gäller sammantagna konsekvenser som riktar sig mot fågelbeståndet och eventuellt också fladdermöss.