Enligt en undersökning utförd av Naturresursinstitutet (Luke) är skogarna i Finland betydligt yngre än vad tidigare uppskattats. Orsaken till felbedömningen är att man utgått från gammalt material då modellerna för trädens initilatillväxtskede gjorts upp. Utgående från materialet har man gjort en överuppskattning av tiden för trädens tillväxt under initialskedet, dvs. ålderstillägget.

– Ålderstillägget utgår från Yrjö Ilvessalos undersökningar som utfördes från 1920- till 1940-talet och den tabell som används utgår således i hög grad från naturligt föryngrade skogar med blädningsstruktur, berättar forskare Jouni Siipilehto på Luke.

Vid Naturresursinstitutet har man utarbetat en ny ålderstilläggsmodell för ekonomiskogarna. Modellen utgår från data från fältprovytor som insamlats under 1970- och 1980-talet där trädbestånden uppkommit både genom naturlig föryngring och skogsodling.

– Enligt den nya modellen är det uppskattade ålderstillägget mindre än det nuvarande ålderstillägget i hela landet. I södra Finland är skillnaden endast ett par år, men i Lappland är skogarna till och med över 10 år yngre, säger Siipilehto.

Bakom arbetet med att utveckla modellen ligger den försnabbade tillväxten hos plantbestånden i ekonomiskogarna under de senaste decennierna, bland annat tack vare nya skogsföryngringsmetoder.

71dba3de-3648-4967-a92b-8c4986b6e9c5

Den genomsnittliga skillnaden i värmesumman mellan den gamla och den nya ålderstilläggsmodellen för ekonomiskogar i bedömningen av skogsbeståendets verkliga ålder. 1350 °C motsvararvärmesumman i Hangö och 750 °C värmesumman i Sodankylä. Värmesumman utgör summan av årets dygnsmedeltemperaturer som är större eller lika med +5°C.

Den nya modellen för ålderstillägg kan tillämpas i vårdade ekonomiskogar

Största delen av skogarna i Finland är vårdade ekonomiskogar, i vilka ålderstilläggsmodellen generellt bör tas i bruk.

– Ålderstilläggsmodellen för ekonomiskogar ska inte användas för skogar med strukturer av olika ålder eller gamla naturskogar, t.ex. i nationalparker, där skogens föryngring under det dominerande kronskiktet fortsättningsvis är långsam, tillägger Siipilehto.

Ålderstilläggen för ekonomiskogar har publicerats som tabeller och regressionsmodell i Metsätieteen aikakauskirja 2/2015.

Trädens ålder fastställs med ett årsringsprov på brösthöjd (1,3 meter) samt tiden det tar att uppnå brösthöjdsålder, dvs. ålderstillägget. Ålderstillägget är alltså en uppskattning av längden på det initiala tillväxtskedet i träden.

Siipilehto, J. ja Huttunen, T. Metsikön todellisen iän määrittäminen rinnankorkeusiästä suomalaisissa talousmetsissä. Ikälisäysmalli INKA-aineiston kairauksista. Metsätieteen aikakauskirja 2/2015: 87-104.