Skatteförvaltningens nya publikation ger en bred överblick över olika myndigheters statistik som tangerar den grå ekonomin år 2012.
När en gäldenär begår grov oredlighet förvärrar denne avsiktligen sin insolvens och skadar därmed borgenärens ställning. I Skatteförvaltningens statistik över brottsanmälningar uppgick andelen för grov oredlighet som gäldenär år 2012 till så mycket som 71 procent av alla fall av oredlighet som gäldenär.

År 2012 inleddes 2 956 konkurser vilket är 0,4 procent färre än år 2011. Antalet konkurser är dock fortfarande på en klart högre nivå än tidigare under 2000-talet.

Under året inleddes 85 offentliga utredningar där myndigheterna tagit över förvaltningen av konkursboet från en privat boförvaltare. Offentliga utredningar kan anses lönande för samhället. I merparten av de avslutade utredningarna har nämligen kostnaderna som staten debiterat och utdelningarna som betalats till borgenärerna överskridit utgifterna som betalats ur statsmedel.

Reformen av specialindrivningen börjar ge resultat. Värdet på utmätt och beslagtagen egendom uppgick vid slutet av 2012 till 93 miljoner euro, vilket är cirka 21 miljoner euro mer än året innan.

Övervakningsstatistik ger samlad bild av grå ekonomi

Bland annat denna information finns i rapporten Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2012 som Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi sammanställt.

Rapporten innehåller statistik från Skatteförvaltningen över förrättade skatterevisioner och antalet brottsanmälningar, men också information från olika tillsynsmyndigheter. Till dessa hör bl.a. statistik från konkursombudsmannens byrå och arbetarskyddsförvaltningens statistik över iakttagande av lagen om beställarens utredningsskyldighet och övervakning av utlänningar. I rapporten ingår också socialförsäkringens uppgifter från Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Pensionsskyddscentralen samt statistik över alkoholtillsynsmyndighetens och brottsbekämpningsmyndigheternas verksamhet. Ett särskilt statistiskt sammandrag har tagits fram om specialindrivning, konkurstrenden och företagens betalningsanmärkningar.

Bekanta dig med publikationen:

• Information om den grå ekonomin: Övervakningsstatistik 2012